آخرین اخبار : 

خوش آمدید

به سایت آموزشی گوش و حلق و بینی خوش آمدید این درگاه برای آموزش عمومی و تخصصی گوش و حلق و بینی و نیز برای اطلاع رسانی از اخبار و راهنمایی ...

کری ناگهانی

کری ناگهانی افت شنوایی  ۳۰ دسی‌بل در بیش از دو فرکانس و در کمتر از سه روز را افت شنوایی ناگهانی گویند از نظر آماری از هر۵۰۰۰ نفر در طی یک سال ...

تومور گلوموس گوش میانی

بیماران دچار وزوز ضربانی باید از نظر وجود تومور گلوموس بررسی شوند توموری است عروقی و خوش خیم که درون گوش میتواند ایجاد شود و در صورت حجیم شدن میتواند ...

شبکه های خونرسان قدامی و خلفی بینی

شبکه های قدامی و خلفی خونرسان به بینی شبکه کسلباخ قدامی و شبکه وودروف خلفی

رینیت وازوموتور

اصطلاح رینیت، به التهاب بینی گفته می‌شود و اصطلاح وازو به معنی عروق است. در این بیماری بدلیل حساسیت اعصاب داخل بینی ، محرک هایی خاص باعث بروز تورم داخل ...