آخرین اخبار : 

آذر ۱۳۹۳

کری ناگهانی

کری ناگهانی افت شنوایی  ۳۰ دسی‌بل در بیش از دو فرکانس و در کمتر از سه روز را افت شنوایی ناگهانی گویند از نظر آماری از هر۵۰۰۰ نفر در طی یک سال ...

خوش آمدید

به سایت آموزشی گوش و حلق و بینی خوش آمدید این درگاه برای آموزش عمومی و تخصصی گوش و حلق و بینی و نیز برای اطلاع رسانی از اخبار و راهنمایی ...

تومور گلوموس گوش میانی

بیماران دچار وزوز ضربانی باید از نظر وجود تومور گلوموس بررسی شوند توموری است عروقی و خوش خیم که درون گوش میتواند ایجاد شود و در صورت حجیم شدن میتواند ...

شبکه های خونرسان قدامی و خلفی بینی

شبکه های قدامی و خلفی خونرسان به بینی شبکه کسلباخ قدامی و شبکه وودروف خلفی

رینیت وازوموتور

اصطلاح رینیت، به التهاب بینی گفته می‌شود و اصطلاح وازو به معنی عروق است. در این بیماری بدلیل حساسیت اعصاب داخل بینی ، محرک هایی خاص باعث بروز تورم داخل ...