آخرین اخبار : 

آذر ۱۳۹۳

کری ناگهانی

کری ناگهانی افت شنوایی  ۳۰ دسی‌بل در بیش از دو فرکانس و در کمتر از سه روز را افت شنوایی ناگهانی گویند از نظر آماری از هر۵۰۰۰ نفر در طی یک سال ...

تومور گلوموس گوش میانی

بیماران دچار وزوز ضربانی باید از نظر وجود تومور گلوموس بررسی شوند توموری است عروقی و خوش خیم که درون گوش میتواند ایجاد شود و در صورت حجیم شدن میتواند ...

شبکه های خونرسان قدامی و خلفی بینی

شبکه های قدامی و خلفی خونرسان به بینی شبکه کسلباخ قدامی و شبکه وودروف خلفی

رینیت وازوموتور

اصطلاح رینیت، به التهاب بینی گفته می‌شود و اصطلاح وازو به معنی عروق است. در این بیماری بدلیل حساسیت اعصاب داخل بینی ، محرک هایی خاص باعث بروز تورم داخل ...

عفونت قارچی گوش

اتومیکوزیس، عفونت قارچی گوش   دستکاری گوش بهر صورتی ، باعث افزایش احتمال بروز قارچ گوش خواهد شد. خارش شدید و درد از علائم عفونت قارچی است بعد از حمام کردن و ...