آخرین اخبار : 

آذر ۱۳۹۳

رادیوتراپی پیشرفته ( مقالات مخصوص متخصصین )

Sohrab Rabiei: #مقالات_صبحگاهی 9 Radiosurgery for Glomus JugulareTumors Jonathan P. Miller, et al. Otolaryngol Clin North Am. 2009 Aug;42(4):689-706. رادیوسرجری در درمان گلوموس ژوگولار در گذر زمان بعنوان روشی آلترناتيو در درمان گلوموس تومور، درمان رادیوتراپی ...

درمان خونریزی پس از عمل لوزه ( مقالات مخصوص همکاران متخصص )

  Bleeding After Tonsillectomy Zi Yang Jiang, MD Assistant Professor University of Texas, Houston Operative Techniques in Otolaryngology - Head and Neck Surger. August 23, 2017 خونریزی پس از عمل لوزه از عوارض به نسبت نادر ...

نتایج جراحی پرده گوش در افراد مسن ( مقالات مختص همکاران متخصص )

  Otol Neurotol. 2018 Jan;39(1):e34-e38. Success Rate of Tympanic Membrane Closure in the Elderly Compared to Younger Adults. Jolink C1, Zwemstra MR, de Wolf MJF, Ebbens FA, van Spronsen E. مقالات متعددی بر روی ...

تومورهای عصب صورت (مرور مقالات مخصوص همکاران متخصص )

Otolaryngol Clin N Am June 2015 Volume 48, Issue 3, Pages 491–500   Primary Tumors of the Facial Nerve Theodore R. McRackan, MD, Eric P. Wilkinson, MD, Alejandro Rivas, MD خلاصه ای از این مقاله در ...

رویکرد جدید درمان خونریزی بینی

Changing Trends in the Management of Epistaxis Review article کلیات: درمان مدیکال: استفاده از توپیکال دکونژستان اکسی متازولین ولی در فشارخون دارها احتیاط دارد و نیز دارو به محل خونریزی بدلیل وجود حفره ی ...