آخرین اخبار : 

اوتیت حاد آپدیت

گاید لاین ۲۰۱۴

در درمان AOM ابتدا آنرا به سه دسته اوتیت خفیف، متوسط و شدید تقسیم کنید

اوتیت بر اساس موارد ذیل نمره دهی میشود

۱-  اوتالژی (۰ ندارد، ۱ دارد، ۲ شدید است)

۲- تب (۰ ندارد، ۱ زیر ۳۸ و نیم، ۲ بالای ۳۸ و نیم درجه)

۳-بیقراری و بد اخلاقی (۰ ندارد، ۱ دارد)

۳- هیپرامی پرده(۰ ندارد، ۲ دارد روی دسته استخوان چکشی ،۴ دارد منتشر و شدید)

۴-برجسته شدن تیمپان  (۰ندارد، ۴ یک قسمت دارد، ۸ تمام تیمپان برجسته است)

۵-اتوره( ۰ ندارد، ۴ دارد اما تیمپان معلوم است، ۸ دارد و اصلا تیمپان دیده نمیشود)

۶-مخروط نورانی( ۰ نرمال، ۴ کاهش یا تغییر بدلیل کدر شدن)

 

جمع نمرات بیمار اگر ۹ و کمتر بود اوتیت خفیف است

اگر بین ۱۰ تا ۱۵ بود اوتیت متوسط است

اگر ۱۶ یا بیشتر بود اوتیت شدید است

 

پلان درمانی بر اساس این دسته بندی:

اگر اوتیت خفیف است تا سه روز فقط درد را با شدت درمان کنید و آنتی بیوتیک ندهید

در اوتیت متوسط اگر یافته ای اتوسکپی شدید است میرنگوتومی کنید و گرنه آنتی بیوتیک تا ۵ روز (دقت فرمایید تا ۵ روز) و دوز پیشنهادی هم ۵۰ میلی گرم به کیلوگرم باشد

برای اطفال زیر دو سال و نیز اوتیت شدید، درمان ده روزه است، و دوز درمانی نیز ۸۰ تا ۹۰ میلی گرم به کیلوگرم است