آخرین اخبار : 

مانور Epley در درمان سرگیجه خوش خیم حمله ای وضعیتی

مانور Epley ،مانور جابجائی رسوبات کانال

آقای Epley در سال ۱۹۹۲، برای اولین بار یافته های خود را در مورد مانور CRM منتشر کرد(۴۸) . مانور CRM با لرزاننده  انجام میشد و پس از عمل نیز استراحت مطلق به بیمار داده میشده است(۴۹) . در ابتدا مانور ۵ مرحله ای بوده و به نام روش جابجائی رسوبات کانال معروف بود ولی درحال حاضر روش تغییر یافتهCRP  را استفاده می کنند که ۳ مرحله ای است و نیازی به آرامبخش و استراحت مطلق و ویبراسیون ندارد (۵۰).

روش انجام مانور CRM :

ابتدا بیمار در وضعیت نشسته در روی تخت باشد. بطوریکه اگربه وضعیت خوابیده آورده شود،‌ سر بیمار از لبه تخت فراتر رود. در شروع مانور ، ابتدا سر بیمار بطرف گوش مبتلا    ( بر اساس شرح حال گوش مبتلا مشخص می شود ) ۴۵ درجه چرخانده شده و سپس بیمار به وضعیت وضعیت خوابیده به پشت برده می شود.  نیستاگموس واضح پس از تاخیر چند ثانیه ای رخ خواهد داد. پس مرحله اول مانور دقیقا مثل مانور تشخیصی Dix-Hallpike  است. در این حالت بیمار ۲  دقیقه نگهداشته شده و سپس سر بیمار ۹۰ درجه بطرف گوش غیر مبتلا چرخانده شده ( در طی مانور سر بایستی از لبه تخت فراتر و ۳۰ درجه آویزان باشد. اما کاملا توسط معاینه گر تحت کنترل و نگهداشته شود). اگر سرگیجه رخ نداد ۹۰ درجه دیگر چرخانده تا سر کاملاً بطرف گوش غیر مبتلا چرخانده شود. سپس از بیمار خواسته می شود که به پهلوی همانطرف (گوش غیر مبتلا ) بچرخد. این وضعیت نیز ۲ دقیقه حفظ شده و سپس در حالیکه سر بیمار ۴۵ درجه بطرف گوش غیر مبتلاست، به وضعیت نهایی که حالت نشسته است آورده می شود. اگر مانور موفقیت آمیز باشد در برگرداندن بیمار به وضعیت نشسته نیستاگموس رخ نخواهد داد،  ‌زیرا رسوب ها بدرون اوتریکل رفته اند . عده ای پس از مانور توصیه به حفظ وضعیت نیمه نشسته به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت میکنند ولی در سایر بررسیها لزومی به استراحت و محدودیت وضعیتی پس از مانور دیده نشده است.

Canalith Repositioning Maneuver

Canalith Repositioning Procedure

 

 

epley3

 

 

مانور درمانی سمونت

 

در ابتدا بیمار در حالت نشسته است و سر بیمار بدور از گوش مبتلا چرخانده شده، سپس ناگهانی به یک پهلو خوابانده می شود، بطوریکه به سمت گوش مبتلا باشد ( به پهلوی گوش مبتلا خوابانده شود )‌ در این حالت سر بیمار بطرف بالاست و خلاف گوش مبتلاست . اما بدن بیمار بطرف گوش غیر مبتلا خوابیده است. در این وضعیت چهار دقیقه نگهداشته شده ، سپس ناگهانی به پهلوی طرف مقابل خوابانده می شود . مجدداً چهار دقیقه صبر کرده و سپس بیمار به آرامی به وضعیت نشسته عادی آورده می شود.

در مطالعه اولیه سمونت و همکاران، در ۷۱۱ بیمار،  ۸۴ % بهبود پس از یکبار مانور و ۹۳ % بهبود پس از ۲ بار مانور در طی یک هفته گزارش شده است(۴۴) .  سایرمطالعات بین ۵۲ تا ۹۰% بهبود ذکر کرده اند و درصد عود علائم ۲۹% گزارش شده است.

 

56