آخرین اخبار : 

چوکینگ، لقمه در گلو

اینحالت در هنگام غذا خوردن رخ داده و بیمار بطور ناگهانی با آسپیراسیون لقمه غذا ، مسیر راه هوائیش کاملاً مسدود میشود. تشخیص اینحالت اگرچه مشکل نیست اما اگر به علائم بیمار دقت نکنید براحتی بیمار از دست میرود. علائم بیمار عبارتند از: بیمار کاملاً ساکت است و هیچ صدائی نمیتواند از خود بیرون دهد، بیقرار شده و شورع به تقلا میکند،  اشاره به دهان که همراه اضطراب و ترس فراوان است ، قیافه بیمار نیز بیمناک است. حرکات شدید قفسه سینه بدون تهویه و تبادل هوا مشهود است. اگر به علائم بیمار توجه نشود، بیمار اگرسیو شده و به تقلای شدیدی دچار میشود و در نهایت سیانوزه شده و هوشیاری از بین رفته و میافتد. درمان در همان محل ، رستوران یا منزل بایستی سریعاً انجام شود. درمان قطعی آن مانور هایملیش است. در این مانور بایستی در پشت بیمار قرار گرفت و با دو دست که از ناحیه مچ بهم وصل شده اند، فشاری سریع و ناگهانی به ناحیه زیر جناغ بیمار وارد نمائید. اگر بیمار بر زمین افتاده بود نیز میتوان با فشار دو دست مشت شده به زیر جناغ ، جسم خارجی را با فشار هوائی باقی مانده در ریه خارج نمود. مسلم است که در کودکان این فشار با دقت و شدت کمتر صورت گیرد.

دقت کنید که درمان این افراد وظیفه هر شخصی است و تاخیر باعث مرگ خواهد شد

343