آخرین اخبار : 

مانور درمانی سرگیجه خوش خیم حمله ای وضعیتی

مانور Epley 

مانور جابجائی رسوبات کانال

آقای Epley در سال ۱۹۹۲، برای اولین بار یافته های خود را در مورد مانور CRM منتشر کرد. مانور CRM با لرزاننده  انجام میشد و پس از عمل نیز استراحت مطلق به بیمار داده میشده است. در ابتدا مانور ۵ مرحله ای بوده و به نام روش جابجائی رسوبات کانال معروف بود ولی درحال حاضر روش تغییر یافتهCRP  را استفاده می کنند که ۳ مرحله ای است و نیازی به آرامبخش و استراحت مطلق و ویبراسیون ندارد.

روش انجام مانور CRM :

ابتدا بیمار در وضعیت نشسته در روی تخت باشد. بطوریکه اگربه وضعیت خوابیده آورده شود،‌ سر بیمار از لبه تخت فراتر رود. در شروع مانور ، ابتدا سر بیمار بطرف گوش مبتلا    ( بر اساس شرح حال گوش مبتلا مشخص می شود ) ۴۵ درجه چرخانده شده و سپس بیمار به وضعیت وضعیت خوابیده به پشت برده می شود.  نیستاگموس واضح پس از تاخیر چند ثانیه ای رخ خواهد داد. پس مرحله اول مانور دقیقا مثل مانور تشخیصی Dix-Hallpike  است. در این حالت بیمار ۲  دقیقه نگهداشته شده و سپس سر بیمار ۹۰ درجه بطرف گوش غیر مبتلا چرخانده شده ( در طی مانور سر بایستی از لبه تخت فراتر و ۳۰ درجه آویزان باشد. اما کاملا توسط معاینه گر تحت کنترل و نگهداشته شود). اگر سرگیجه رخ نداد ۹۰ درجه دیگر چرخانده تا سر کاملاً بطرف گوش غیر مبتلا چرخانده شود. سپس از بیمار خواسته می شود که به پهلوی همانطرف (گوش غیر مبتلا ) بچرخد. این وضعیت نیز ۲ دقیقه حفظ شده و سپس در حالیکه سر بیمار ۴۵ درجه بطرف گوش غیر مبتلاست، به وضعیت نهایی که حالت نشسته است آورده می شود. اگر مانور موفقیت آمیز باشد در برگرداندن بیمار به وضعیت نشسته نیستاگموس رخ نخواهد داد،  ‌زیرا رسوب ها بدرون اوتریکل رفته اند . عده ای پس از مانور توصیه به حفظ وضعیت نیمه نشسته به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت میکنند ولی در سایر بررسیها لزومی به استراحت و محدودیت وضعیتی پس از مانور دیده نشده است.

 

 نحوه انجام مانور درمانی سرگیجه خوش خیم حمله ای وضعیتی

 epley3

 

اطلاعات بیشتر در این لینک:     http://www.entiran.com/persian/?page_id=341