آخرین اخبار : 

مانور سمونت در درمان BPPV

مانور Semont

در سال ۱۹۹۸ توسط آقای Semont ، مانور درمانی Liberatory معرفی شد. این مانور بر اساس تئوری رسوبات کوپولا است. بر اساس این تئوری اگر حرکات شدید بدنی برای بیمار انجام دهیم رسوبات از کوپولا جدا میشوند.

روش مانور:

در ابتدا بیمار در حالت نشسته است و سر بیمار بدور از گوش مبتلا چرخانده شده، سپس ناگهانی به یک پهلو خوابانده می شود، بطوریکه به سمت گوش مبتلا باشد ( به پهلوی گوش مبتلا خوابانده شود )‌ در این حالت سر بیمار بطرف بالاست و خلاف گوش مبتلاست . اما بدن بیمار بطرف گوش غیر مبتلا خوابیده است. در این وضعیت چهار دقیقه نگهداشته شده ، سپس ناگهانی به پهلوی طرف مقابل خوابانده می شود . مجدداً چهار دقیقه صبر کرده و سپس بیمار به آرامی به وضعیت نشسته عادی آورده می شود.

در مطالعه اولیه سمونت و همکاران، در ۷۱۱ بیمار،  ۸۴ % بهبود پس از یکبار مانور و ۹۳ % بهبود پس از ۲ بار مانور در طی یک هفته گزارش شده است .  سایرمطالعات بین ۵۲ تا ۹۰% بهبود ذکر کرده اند و درصد عود علائم ۲۹% گزارش شده است.

بر اساس مطالعه نگارنده نتایج درمانی مانور سمونت و Epley تفاوت معنی داری ندارند. در ۶۴ بیمار مورد مطالعه ، موفقیت مانوری Epley   ۵/۹۴ % و برای مانور سمونت ۸۴% بود. میزان پذیرش مانور اول برای بیماران ۹۳% ولی برای مانور سمونت ۴۵% بود. عدم تحمل پذیری مانور سمونت در افراد بالای ۵۵ سال بیشتر بود.  مانورهای ناگهانی در سمونت، برای افراد پیر دشوار است.

 

شکل ۶-۹ : نحوه انجام مانور سمونت

56 

 نگارش کامل موضوع سرگیجه کلیک کنید