آخرین اخبار : 

تومور گلوموس گوش میانی

بیماران دچار وزوز ضربانی باید از نظر وجود تومور گلوموس بررسی شوند توموری است عروقی و خوش خیم که درون گوش میتواند ایجاد شود و در صورت حجیم شدن میتواند باعث افت شنوایی هم شود

درمان آن جراحی است