آخرین اخبار : 

رویکرد جدید درمان خونریزی بینی

Changing Trends in the Management of Epistaxis
Review article

کلیات:
درمان مدیکال:
استفاده از توپیکال دکونژستان اکسی متازولین ولی در فشارخون دارها احتیاط دارد و نیز دارو به محل خونریزی بدلیل وجود حفره ی پر خون نمیرسد.
استفاده از Tranexamic acid توپیکال، در مطالعه ای کنترل ترایال راندوم اثرات خوبی گزارش شده (۲۰۱۳) اما مطالعات اخیر شواهد کافی نشان نداده است (۲۰۱۴)

درمان غیر جراحی:
شستشو با سالین گرم که درصد موفقیت ۸۲ % گزارش کرده که احتمالا بدلیل گرما ادم مخاطی موضعی باعث کنترل خونریزی میشود (۲۰۱۲)

کوتر با رینوسکپی قدامی: با کوتر شیمیایی و یا بای پولار درصد موفقیت ۷۹ % ولی ریسک سپتال پرفوراسیون در کوتر دو طرفه دارد (۲۰۱۳) . بعنوان روش اول درمانی در کنترل خونریزی قدامی ساده مقبول است.

تامپون بینی: عوارض حدود ۷۰ % و درصد شکست ۵۲ % است لذا روشی مناسب محسوب نمیشود. ناراحتی بیمار از درمان فوق شدید است.

امبولیزاسیون: درصد شکست این روش برای امبولیزاسیون شریان اسفنوپالاتین ۱۴ % است و عوارض آن بشدت خطرناک و حدود ۲۷ % است.
با روی کار آمدن درمان اندوسکپی عملا کاربرد محدود به موقعی است که شکست اندوسکپی رخ دهد یا کنتراندیکه باشد و لذا به موارد خیلی خاص میشود.

درمان های جراحی:
لیگاسیون شریان ماگزیلاری: تهاجمی است و پر عارضه و استفاده نمیشود.

بستن کاروتید اکسترنال: ۴۵ % شکست داشته است.

بستن اتمویید قدامی: نیاز به آشنایی آناتومیک دارد ، انجام با آندوسکپ هم در ۲۰۰۶معرفی شد.
روشی مناسب است و بشرط وجود وسایل مناسب و جراح ماهر میتوان استفاده کرد . ولی برای تمام خونریزی ها کافی نیست.

کوتر اندوسکپیک: درصد موفقیت بالایی داشته (۲۰۱۱) ولی نیاز به تجهیزات مناسب دارد. در درمان خونریزی قدامی کاربرد دارد.

**** اندوسکپیک ligation شریان اسفنوپالاتین ( ESPAL) :

در دستان ماهر درصد موفقیت ۹۵ تا ۱۰۰ درصد دارد. میتوان کلیپ همراه کوتر استفاده کرد و یا فقط دیاترمی کرد.
امکان عمل دو طرفه هم وجود دارد. جراح باید با آناتومی شریان آشنا باشد.
مطالعات متعدد درصد بالای موفقیت گزارش کرده اند.

ترند اخیر درمان اپی ستاکسی بطرف EPSAL است این عمل زمانی صورت می گیرد که درمان کنسرواتیو و غیر جراحی شکست بخورد.

اکثر درمان ها عوارض بالا و عود بالا و نیاز به درمان تکمیلی دارند اما EPSAL روشی Single procedure است. اگر چه امبولیزاسیون هم روشی single است اما عوارض بالقوه و بشدت خطرناکی دارد.

در درمان خونریزی خیلی شدید بینی توصیه اول استفاده از EPSAL است.

 

Changing Trends in the Management of Epistaxis
.Review article
Traboulsi H, et al. Int J Otolaryngol. 2015