آخرین اخبار : 

تومورهای عصب صورت (مرور مقالات مخصوص همکاران متخصص )

Otolaryngol Clin N Am
June 2015
Volume 48, Issue 3, Pages 491–۵۰۰

 

Primary Tumors of the Facial Nerve

Theodore R. McRackan, MD, Eric P. Wilkinson, MD, Alejandro Rivas, MD

خلاصه ای از این مقاله در مورد شوانوم عصب ۷ به امید قابل استفاده بودن برای همکاران گرانقدر ارائه میشود:

شوانوم عصب فاشیال تومور نادری است. در ۶۰۰ نمونه تمپورال بون فقط ۵ مورد یافت شده است و این درصد قابل تعمیم به کل جامعه نیست و لذا الگوریتم درمانی کلاسیک نمیتوان برای آن تعریف کرد.

بیمار با افت شنوایی، سرگیجه و وزوز گوش ممکن است مراجعه نماید و از نظر عملکرد عصب فاسیال، ۵۰ تا ۶۰ % بیماران با فلج عصب مراجعه مینمایند که در ۲۰ آنها این فلج موقتی و گذراست.

از نظر علائم فیزیکی، اکثرا نرمال است. باید با دقت از نظر فلج و twitching و ابنرمالیتی پنهان بررسی شوند. معاینه گوش نرمال است مگر اینکه ضایعه بزرگ و بصورت توده رتروتیمپان خود را نشان دهد.

بیمار ممکن است CHL داشته باشد ولی SNHL هم در زمینه درگیری سگمان های لابیرنتین و IAC میتواند بروز کند.

مجموع یافته ها نیاز به Imaging را مطرح میکند که در MR توده انهنس شده در مسیر عصب هفت دیده میشود، در درگیری قسمت های پروفایل و دیستال به گانگلیون زانویی نمای تیپیک ساعت شنی رخ میدهد.

افتراق از شوانوم عصب وستیبولار در درگیری سگمان های پروگزیمال عصب سخت است.

در درگیری اطراف گانگلیون زانویی و نیز قسمت ورتیکال و تیمپانیک عصب، انهنس شدن طبیعی ممکن است موجود باشد که افتراق آنرا از تومور سخت میکند. اما CT اسکن اطلاعات را تکمیل میکند. در سی تی اسکن، افزایش دیامتر کانال فالوپین عصب در مقایسه با کانال مقابل یافته ی تیپیک آن است.

شایعترین قسمت درگیری عصب ، گانگلیون زانویی است ۶۰ تا ۶۶ %، تیمپانیک۵۳% و قسمت لابیرنتین ۵۰%.

در ۲۰% بیماران درگیری چند سگمان عصب ممکن است وجود داشته باشد یعنی skip lesions ممکن است رخ دهد. در MR بصورت دانه تسبیح دیده میشود

درمان کلاسیکی برای شوانوم فاشیال وجود ندارد. درمان کنسرواتیو، دکمپریشن، پیگیری با رادیولوژی، جراحی رزکت کامل و گرافت ،، درمانها متنوع این تومور است

مشکل اصلی و چالش واقعی وقتی است که سگمان لابیرنتین درگیر است و عملکرد عصب سالم است و بر اساس imaging احتمال شوانوم وستیبولار مطرح است و در حین عمل به شوانوم عصب ۷ میرسیم.

واریانت های شوانوم ها بر اساس هیستولوژی شوانوم ها در مورد این تومور هم مطرح است اما رابطه ای بین رفتار تومور و هیستولوژی پیدا نشده است

درمان های مختلفی برای این تومور گزارش شده است، وقتی وضعیت عصب از نظر عملکردی خوب باشد تصمیم گیری سخت است اما در مورد بیمارانی که عملکرد عصب از HB سه و بیشتر باشد تصمیم راحت تر است. در این بیماران رزکت و گرافت انجام میشود

در بیماران با عملکرد خوب عصب، درمان کنسرواتیو انجام میشود. میتوان دکمپریشن انجام داد که تومور درون حفره استخوانی باعث تخریب عملکرد بیشتر عصب نشود.
مطالعات متعددی دبالکه کردن تومور را توصیه میکنند، اما شواهد هیستولوژیک مشاهده فیبرهای عصبی درون قسمت رزکت شده باعث مخالفت با دبالکه کردن شده است. راه حل این است که با مونیتور عصب قسمتهایی از تومور که حاوی فیبر عصب نیستند را دبالکه شوند.

درمان اخیر:
stereotactic radiosurgery
است ولی تجربیات متفاوتی از تاثیر آن وجود دارد.