آخرین اخبار : 

نحوه انجام مانور تشخیصی سرگیجه خوش خیم حمله ای وضعیتی

سرگیجه وضعیتی حمله‌ای خوش‌خیم عارضه‌ای است که در آن، بیمار پس از حرکات سر یا تغییرات سریع وضعیتی، از سرگیجه‌های کوتاه مدت شکایت دارد. علائم بیماری به‌ویژه هنگام جابجا شدن به سمت دیگر در حین خواب یا خمیده شدن سر به سمت عقب رخ می‌دهد. دوره زمانی رخ دادن علائم بسیار کوتاه است و اگر بیمار بدون حرکت باشد، علائم به سرعت مرتفع می‌شوند.  راه تشخیص آن، مانور دیکس هال پایک است که در این کلیپ توضیح داده میشود #سرگیجه ، #سرگیجه_وضعیتی ، #لابیرنت، #گوش_داخلی BPPV and Diagnosis #Benign_paroxysmal_positional_vertigo (#BPPV) is a disorder arising from a problem in the inner ear. Symptoms are repeated, brief periods of #vertigo with movement, that is, of a spinning sensation upon changes in the position of the head. This can occur with turning in bed or changing position. Each episode of vertigo typically lasts less than one minute. #Nausea is commonly associated. BPPV is one of the most common causes of vertigo. The condition is diagnosed by the patient’s history, and by performing the #Dix_Hallpike test or the roll test, or both. The Dix–Hallpike test is a common test performed by examiners to determine whether the posterior #semicircular_canal is involved. It involves a reorientation of the head to align the #posterior_semicircular_canal (at its entrance to the #ampulla) with the direction of gravity. This test will reproduce vertigo and #nystagmus characteristic of posterior canal BPPV. When performing the #Dix_Hallpike_maneuver, patients are lowered quickly to a supine position, with the neck extended by the clinician performing the maneuver.

A post shared by دکتر سهراب ربیعی (@sohrab.rabiei) on