آخرین اخبار : 

درمان سرگیجه خوش خیم حمله ای وضعیتی، مانور Epley

در #سرگیجه_خوشخیم_حمله_ای_وضعیتی کانال نیمدایره ای خلفی بدلیل ورود رسوبات اوتولیت ارگان ها، به جاذبه حساس میشود و با حرکت سر در وضعیت خوابیده ایمپالس شدیدی ارسال می کند که واکنش مغز بصورت رفلکسی، حرکات چشم است و درک بیمار از این حرکات غیر ارادی چرخش محیط و سرگیجه است. با مانور اپلی این رسوبات خارج میشوند در طی مانور، بیمار توسط درمانگر به وضعیت سوپاین برده میشود بطوریکه سر از لبه تخت فراتر باشد(روش درون کلیپ چندان صحیح نیست)سر بطرف گوش مبتلاست (مریض میگوید مثلا در چرخش به سمت راست سرگیجه دارم پس گوش مبتلا ، گوش راست است) با دو حرکت یا بتدریج سر بطرف مقابل برده میشود. در هر مرحله اگر نیستاگموس رخ داد کمی صبر میکنیم. The following sequence of positions describes the #Epley_maneuver for#BPPV: The patient begins in an upright sitting posture, with the legs fully extended and the head rotated 45 degrees towards the side in the same direction that gives a positive#Dix_Hallpike test. The patient is then quickly lowered into a supine position with the head held approximately in a 30-degree neck extension (Dix-Hallpike position), with the head still rotated to the side. The clinician observes the patient's eyes for “primary stage”#nystagmus. The patient remains in this position for approximately 1–۲ minutes. The patient's head is then rotated 90 degrees in the opposite direction so that the opposite ear faces the floor, while maintaining 30 degrees of neck extension. The patient remains in this position for approximately 1–۲ minutes. Keeping the head and neck in a fixed position relative to the body, the individual rolls onto their shoulder, rotating the head another 90 degrees in the direction that they are facing. The patient is now looking downwards at a 45-degree angle. The eyes observed by the clinician for “secondary stage” nystagmus (this secondary stage nystagmus should be in the same direction as the primary stage nystagmus). The patient remains in this position for approximately 1–۲ minutes. Finally, the patient is slowly brought up to an upright sitting posture, while maintaining the 45-degree rotation of the head. The patient holds sitting position for up to 30 seconds. The entire procedure may be repeated two more times.

A post shared by دکتر سهراب ربیعی (@sohrab.rabiei) on