آخرین اخبار : 

عمل جراحی ماستوئیدکتومی برای درمان عفونت مزمن گوش میانی

عمل جراحی ماستوئیدکتومی این عمل برای رفع عفونت سلولهای هوایی پشت گوش انجام میشود و قسمت مهم و لازم برای عفونتهای پیشرفته #گوش_میانی است. در درمان جراحی #کلستئاتوم، #تومورهای_گوش و نیز برای کاشت حلزون قدم اول جراحی #ماستوئیدکتومی است. پس از برش پشت گوش، استخوان تمپورال مشخص شده و بدون آسیب به کانال گوش ، دریل سلولهای هوایی شروع میشود تا به #آنتروم (سوراخ بین #گوش_میانی و #سلولهای_هوایی پشت گوش) برسیم. در عمق محل عمل #ماستوئیدکتومی، مسیر #عصب_صورتی و نیز #کانالهای_نیمدایره ای قرار دارد که نباید به آنها آسیبی وارد شود و گرنه فلج صورت و کری کامل رخ میدهد. در انتهای عمل به استخوان #اینکوس اشاره میشود. Music: Skyfire, Twisted Jukebox – Supremacy (2018) #ماستوییدکتومی ، #کلستاتوم ، #جراحی_گوش، #تومور_گوش، #ماستویید، #ماستوئید، #تیمپانوپلاستی، #کاشت_حلزون Mastoidectomy is the portion of the operation in which the surgeon removes diseased air cells (such as #cholesteatoma matrix) from the #mastoid_bone. These diseased cells lie behind the honeycombed cavity (#mastoid ) in the #temporal_bone located at the sides and base of the #skull behind the ear. #Mastoidectomy is typically required for patients with #middle_ear infections ( #chronic_otitis_media #COM), a long-standing infection affecting the middle ear and frequently accompanied by cholesteatoma (a destructive, non-cancerous skin cyst) or an unhealed #eardrum perforation. This infection, if left untreated, can spread into the skull, as well as cause significant hearing loss, dizziness, and brain erosion. #mastoidectomy #otology #otologic_surgery Music: Skyfire, Twisted Jukebox – Supremacy (2018)

A post shared by دکتر سهراب ربیعی (@sohrab.rabiei) on